SZENTMISE AUGUSZTUS 26 ÉS SZEPTEMBER 2 KÖZÖTT

 • ÉVKÖZI 22. VASÁRNAPJA szeptember 2-án
  • Bálv :½ 9.
  • Bükk 10.00
  • Gyimes 12.00 50 évesek kortárstalálkozója
  • Kontumác 18.00
 • Hétfő 27.
  • Bükk r. 7.00
   • 1. Berszán Ilonáért ½ éves v. unokája
   • 2. Serbán István, Aranka, József, György, Szilvia v. lánya
 • Kedd 28.
  • Bükk r. 7.00
   • 1.Hajnal Gyula, Katalinért évf. v. fia János
   • 2. Szőcs Mihály, János, Elvira, Guczuj Imre, Katalinért v. Ilonka
 • Szerda 29.
 • Csütörtök 30.
  • Gyimes du.
   • 17.00 – Szentségimádás
   • 18.00 1.– Berszán Péterke, id.Péter, Rozália , Péterért v. özv.
 • Péntek 31.
  • Gyimes 7.00
   • 1. – Járka Gizella, Jánosért v. Gergely Illés
  • IV. Biciklitúra Kostelekbe Gyülekező 8:30
 • Szombat 1.
  • Bükk 6.00
   • 1. Kolcsár Imréért évf. v. családja (Berszán Lajos atya)
   • 2. Farkas Jenőért évf.Miklós,Erzsébet, Berta, a cs. halott. v. Anna
  • Gyimes 7.00
   • 1. Antal Sándor Péterért 6 hetes v. családja
  • Gyimes ½ 8
   • 2. Bilibók Izabella, Péter, Mária v. György
   • 3. A család élő és elhunytjaiért v. Bilibók György
  • Esküvő- Gyimes
   • 16 óra: Koncsag Lóránd + Tatár Magdolna
   • 18 óra:Gábor Tibor-Antal Szidónia
 • ÉVKÖZI 22. VASÁRNAPJA szeptember 2-án
  • Szentségimádás a 12-es mise után 14-ig, az esti mise előtt 17-től
  • Bálv :½ 9. – 1. Bilibók György, Erzsébet, Ilonkáért v. Miklós
  • Bükk 10.00 ,
  • Gyimes 12.00+ keresztelés- Sinka Natasa,
  • Tarhavas du.16.00 -1.Oltyán Ilona, Krisztián, Bilibók Aranka v. Erzsébet
  • Kontumác 18.00

Szent László év

szent_laszlo_kiralySZENT LÁSZLÓ ERDÉLY FŐVÉDŐSZENTJÉNEK EMLÉKÉVE A 2017-ES ÉV. 

„…úgy ragyogott, mint felhők közt a hajnalcsillag,mely elűzi a nyomasztó sötétséget.” (Képes Krónika)

            SZENT LÁSZLÓ TUDTA MIT AKAR, LÁTTA NÉPE SZÜKSÉGLETÉT, LELKI IGÉNYÉT, SZÉTHÚZÁSÁT. AZ EGÉSZ VILÁG CSODÁLATÁRA VÉDTE, TERJESZTETTE, ÉPÍTETTE AZ ORSZÁGOT, ERŐSÍTETTE AZ ERKÖLCSÉT, TOVÁBBSZERVEZTE AZ EGYHÁZAT. MINDEZT HITBEN, BÁTORSÁGBAN ÉS ERÉLYESEN, A LOVAGIASSÁG ESZMÉNYÉNEK JEGYÉBEN.

Advent tevékeny várakozás

advent1Advent tevékeny várakozás
Pilinszky így fogalmaz az adventi várakozásról: „Az adventi várakozás lényege szerint: várakozás arra, Aki van. Ahogy a szeretet misztériuma sem egyéb, mint várakozás az után, aki van, aki a miénk. Advent idején mi arra várakozunk és az után vágyódhatunk, ami megtörtént, s akit kétezer esztendeje jól-rosszul kezünk között tartunk. Vágyódunk utána és várakozunk. Az adventi várakozás hasonlít a megemlékezéshez, de valóban mindennél messzebb áll tőle. Valódi várakozás, ahogy a szeretet mindennél valóságosabban vágyakozik az után, akit magához ölel, és örök újszülöttként a karjai között tart.”
Az advent a várakozás gyümölcsöző kell legyen számunkra. Rokona annak a gyönyörű gondolatnak, hogy „meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami már a miénk”. Gyermekkorunkban éltünk így, vágyakoztunk arra, ami biztosan megjött, pl: az első hóesésre. És várakozásunk ettől semmivel sem volt kisebb és erőtlenebb.

A gyimesi iskoláztatás múltja és jelenje (S. J.)

2011082514941

Mint amikor a gazda megáll tavasszal a szántóföld szélén, szántás előtt, s kéri az Istent, hogy adja áldását és segítségét munkájában, úgy állunk mi is szülők, tanítók és gyermekek most szeptember közepén bizakodva, fohászkodva, kérve Isten segítségét, hogy eredményekkel végződhessen az előttünk álló tanév. Boldognak mondhatunk titeket gyermekek, hogy a művelődés szerény, de szeretett Dani Gergely magyar nyelvű iskolájába járva, sötétséget oszlató és világosságot gyújtó ismereteket szerezhettek, mely által a magatok életét szebbé, értékesebbé, s mások számára is hasznossá tudjátok tenni.

Dani Gergely önmagáról, valamint hívei emlékében

dani-gergely-plebanos-111. „Nemzetségünkről
Az élet gondjai annyira lefoglalnak minket, hogy csak a nagy családi események hoznak össze minket és juttatják eszünkben nemzetségünket. Egy ilyen szomorú családi esemény volt szeretett édesanyámnak halála 1978. jún. 12-én. Édesanyám 16 éves korában ment férjhez, férje akkor 31 éves volt. Édesanyám jószívű, áhítatos asszony volt, ha a munkát letette olvasót vett a kezébe, az imát nála a munka váltotta fel. A vasárnapi és ünnepnapi szentmisékről senki sem maradhatott el: hogy az ebédeltetés ne szenvedjen, édesanyánk a reggeli misére ment, gyermekeit a nagymisére küldte, a szentbeszéd tartalmát otthon el kellett mondani. Kilenc órakor a kapunkat bezárták. Édesanyánk a Rózsafüzér Társulat tagja, rendszeresen olvasta a Szentírást, szívesen eljárt a somlyói búcsúra: jó hangja volt, szeretett énekelni. Ha megkérdezték, hogy kit szeretet a legjobban a gyermekei közül azt válaszolta, hogy nem tesz különbséget köztük: a rosszakat a rosszaságukért, a jókat a jóságukért szereti. Édesapánk szigorú ember volt. Határozott életelvekkel nevelt. A becsületes élet és a munka híve volt. Gyakorlati ember volt: mindenhez értett. A katonaságnál huszár volt, nagyon szerette a lovakat. Fél muraközi és lipicai lovakat tartott. A lovakat nevükön szólította: volt Laci, Fecske, Hajnal nevű lova. A lovas határkerülők vezércsengettyűért történt versenyében sokszor ő lett a király, a határkerülés vezér csengettyűse: nagy gondot viselt arra, hogy lovai ne legyenek porosak. Szerette a gazdálkodást, az erdőlést. Általában 2000 juhot, 10 tehenet tartott. Jól ismerte a földet, jó gabonát csépelt. Szerette egyházát. Egyháztanácsos volt. Nem énekelt, nem volt iszákos. Ha Kézdivásárhelyre mentek a vásárba édesanyámmal, a kocsma előtt a szekér mellett megittak egy üveg sört. Egyedüli élvezete volt a dohány. Sok életbölcseletet tanultunk tőle. Sokszor mondogatta: úgy tanuljatok, hogy ne titeket vezessenek, hanem ti vezessetek másokat. Minden este kiadta a másnapi teendőket.  Jelszava volt: ,,Ágyban gondolkozz, ne a földön”, „Két szemnek két óra jár, a temetőben pihenhetek eleget”. Napi axiómáihoz tartozott: piszkos vízből ne igyál, mert ,,megcsemerlesz”. Gyermekeit szívesen bízta a papra, a tanítóra. Ha megfenyegették valamelyiket a gyermekei közül örvendett neki, sőt itthon is megfenyítette a hibást vagy vétkezőt. Gyermekeit megtanította gondolkozni. Gyakran hangoztatta: ,,Ha itt nem élsz meg, mehetsz Amerikába, ott sem fogsz megélni!”

Imádságok

imadsag

Te adj erőt, hogy bízni tudjak,
Ha megbántanak, ne zokogjak.
Te add meg, hogy eltűrjenek,
Hogy hibáimmal szeressenek.
Te erősítsd meg erőtlenségem,
Hogy hősként vigyem a keresztem.
Te légy árvaságom erős támasza,
Tudom, Te vagy a gyengék gyámola.

Az Élet Igéje

maria_holdsarlon „Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint.” (Lk 1,38)

[…] Isten – ahogy Máriával tette – előttünk is fel akarja fedni, amit rólunk tervez, meg akar ismertetni az igazi lényünkkel. Mintha így szólna hozzánk: „Akarod, hogy belőled és egész életedből remekművet alkossak? Kövesd azt az utat, amelyet mutatok neked, és azzá válsz, aki mindig is voltál a szívemben. Mert én öröktől fogva elgondoltalak és szerettelek, kimondtam a nevedet. Azzal, hogy elmondom neked akaratomat, kinyilatkoztatom igazi énedet.”

Templomaink

vegyes_jul_sved_239Gyimesbükki “Az ÚR TESTE ÉS VÉRE”

Az új templom felépítéséig a gyimesbükki hívek egy szükségtemplomot építettek. Az alapkövet 1929. május 30-án tették le. A kész templomot, plébániát 1933. július. 27-én, a bérmálás alkalmával Gr.Majláth Gusztáv Károly megyéspüspök áldotta meg. Ebben az időben költözött fel a plébánia a határtól. A szükségtemplomot György Lajos építtette. 1933-ban áldották meg és 2004-ig működött, amikor Főhatósági engedéllyel felszámoltuk és az oltárt a képpel együtt visszavittük a régi helyére a kontumáci templomba. Területe 465m2.  Fából van építve és cseréppel fedve.

Gyimesbükki Egyházközösség Története

gyimesbukk01Közép-Gyijmes-Lok végénél a völgyben néhány óriásnagyságú bükkfa magaslik fel: bükkreng (így hívják a csángók a rengeteget) volt, mely az itt kezdődő Gyimesbükknek nevét adta. Itt szalad be a Bálványos patak, háttérben felötlik a Hosszúhavas és a magas Bálványos. A vidék itt sokkal vonzóbb küllemet ölt, minek fő oka abban van, hogy a hegyek e tájat nem kopárosították el, hanem minden oldalról szép fenyves erdők által árnyaltatnak.” Orbán Balázs